Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent betrekken zelforganisaties bij beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van het sociaal domein Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Oirschot 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 1.2 In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a. Cliëntparticipatie sociaal domein : de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisaties van belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van het sociaal domein;
  • b. Sociaal domein: alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen
  • c. Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot: de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen en in deze gemeente actief zijnde vertegenwoordiger van zelforganisaties van belanghebbenden op het gebied van het sociaal domein. De vertegenwoordigers zijn voor deze taak voorgedragen door zelforganisaties.
  • d. Ervaringsdeskundigen: de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen vertegenwoordigers van zelforganisaties van belanghebbenden op het gebied van het sociaal domein, die voor advies aan de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot beschikbaar zijn.

Artikel 2. Doel cliëntparticipatie

 • 2.1 Cliëntparticipatie sociaal domein heeft de volgende doelstellingen:

  • a. Het bewerkstelligen dat, in deze gemeente actief zijnde, vertegenwoordigers van zelforganisaties van belanghebbenden en ervaringsdeskundigen bij het sociaal domein optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling uitvoering en evaluatie van het beleid op het terrein van het sociaal domein.
  • b. Het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het beleid op het terrein van het sociaal domein.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

 • 3.1 In het kader van de cliëntparticipatie sociaal domein vragen burgemeester en wethouders advies aan de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot. Burgemeester en wethouders doen dit in ieder geval bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 2.1. Daarnaast is de adviesraad gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 3.2 Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 3.3 Het advies van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot wordt aan burgemeester en wethouders gestuurd. In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de adviesraad wordt tevens in het raadsvoorstel aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

 • 3.4 Burgemeester en wethouders voorzien de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot van begrijpelijke informatie zodat de adviesraad naar behoren functioneert. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd (braille, grootletterschrift etc.).

 • 3.5 Tussen wethouders en de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot vindt minimaal 2 keer per kalenderjaar overleg plaats waarvoor beide partijen punten kunnen agenderen.

 • 3.6 Van afspraken met de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot doen burgemeester en wethouders binnen redelijke termijn schriftelijke rapportage aan de adviesraad. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de door adviesraad gegeven adviezen is gedaan.

 • 3.7 De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot. De adviesraad en de contactambtenaar hebben minimaal 6 keer per kalenderjaar overleg.

 • 3.8 De Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot pleegt overleg met andere cliëntenplatforms ter bevordering van samenhang en afstemming tussen het regionale en lokale beleid en het borgen van inbreng van lokale cliëntenbelangen in andere cliëntplatforms.

 • 3.9 De samenwerking tussen gemeente en de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 4. Benoeming voorzitter Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

 • 4.1 Aan de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot wordt een voorzitter toegevoegd. De voorzitter wordt op voordracht van de leden van de adviesraad benoemd en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot.

 • 4.2 De benoeming geldt voor een periode van 3 jaar. Deze termijn kan op dezelfde wijze telkens met 3 jaar worden verlengd.

Artikel 5. Taken voorzitter Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

 • 5.1 De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde onder de aanwezigen.

 • 5.2 De voorzitter schort de vergadering indien hij daartoe een reden aanwezig acht.

Artikel 6. Faciliteiten

 • 6.1 Burgemeester en wethouders stellen aan de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot zodanige middelen ter beschikking dat deze redelijkerwijze in staat is om haar taken in het kader van deze verordening uit te voeren. Hierbij zijn in ieder geval vergoedingen voor de volgende kosten inbegrepen: speciale faciliteiten vanwege beperking, deskundigheidsbevordering, documentatie, secretariële ondersteuning, kantoorkosten, overleg achterban, PR, overleg met andere doelgroepen.

 • 6.2 De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting en afgerekend op basis van werkelijke kosten.

 • 6.3 Voor niet reguliere activiteiten kan de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot bij burgemeester en wethouders een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 7.1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 7.2 Op de dag dat deze verordening in werking treedt vervalt de Verordening cliëntenparticipatie Wmo 2008.

Artikel 8. Citeertitel

 • 8.1 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Oirschot 2016.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Oirschot in de vergadering van 15 december 2015.

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op deze website te blijven, accepteert u ons gebruik van cookies.   Meer informatie over ons privacybeleid